+6 07-553 3333 strategymanagement@utm.my

Fasa II: 2015-2017

Pelaksanaan Program Berimpak Tinggi (High Impact Program). Fasa ini memberi tumpuan kepada pelaksanaan beberapa program berimpak tinggi yang menggunakan sumber kewangan dan modal insan yang besar daripada segi bidang serta fokus pengajian, penyelidikan, kokurikulum, jaringan antarabangsa, penjenamaan dan pemasaran.